Förbundets stadgar

OIKEUSTIETEEN OPISKELIJOIDEN LIITTO – JURIS STUDENTERS FÖRBUND RY:S STADGAR 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Namn, språk och hemort

Föreningens namn är Oikeustieteen opiskelijoiden liitto – Juris studenters förbund ry. För förbundet kan också användas det inofficiella namnet "Oikkariliitto", samt förkortningarna "OOL" och "JSF", och det inofficiella engelska namnet Finnish Law Students' Association. Förbundets språk är finska och svenska. Kontakt- och protokollspråket är finska. I dessa stadgar används namnet ”Förbundet” för föreningen. Förbundets hemort är Helsingfors stad.

2 § Verksamhetens syfte

Förbundets syfte är att som en centralorganisation för finska juridiska ämnesföreningar representera juridikstuderande vid finländska universitet både nationellt och internationellt, samt främja och bevaka deras gemensamma intressen särskilt inom studie- och yrkesfrågor och sociala frågor.

3 § Verksamhetsformer

För att förverkliga sitt syfte kan Förbundet

 • framföra förslag och ge utlåtanden till myndigheter
 • organisera mötes-, föreläsnings- och diskussionsevenemang
 • bedriva informations-, utbildnings-, publicerings- och medlemsserviceverksamhet relaterat till sin verksamhet
 • upprätthålla relationer med andra studentorganisationer och centrala aktörer inom den juridiska branschen och samarbeta med dem
 • tilldela stipendier och bidrag till personer och gemenskaper som främjar föreningens ändamål

  Föreningen har rätt att ta emot donationer och bidrag, äga fast och immateriell egendom och ordna penninginsamlingar med lämpligt tillstånd.

4 § Medlemskap

4.1. Medlemsförening

Ämnes- eller fakultetsföreningar som är registrerade som organisationer för studenter som blivit antagna till juridikstudier som leder till en juridisk examen i Finland kan bli antagna som medlemmar i föreningen. Beslut om medlemskap fattas av föreningsstämman med två tredjedelars majoritet.

4.2. Studerandemedlem

Studerandemedlemmar är medlemmar i medlemsföreningarna som studerar vid ett finländskt universitet i ett program som leder till rättsnotarieexamen eller juris magisterexamen och som är registrerade som närvarande under det aktuella året vid sitt universitet.

4.3 Hedersmedlem

På förslag från styrelsen kan föreningsstämman utse till hedersmedlem i föreningen en fysisk person som på ett betydande sätt har främjat och stött föreningens verksamhet. Godkännandet av hedersmedlemskap kräver två tredjedelars (2/3) majoritet av de röster som avgivits vid omröstningen. En studerandemedlem kan inte godkännas som hedersmedlem.

5 § Medlemskapets upphörande

Om en medlemsförening i förbundet beslutar att lämna förbundet, ska det göras en skriftlig anmälan till styrelsen eller ska avgången meddelas för anteckning i förbundsstämmans protokoll.

Den avgående medlemmen ska fullgöra alla ekonomiska skydligheter som tillkommer den under det kalenderår då avgången sker.

Styrelsen kan betrakta att en medlem har avgått om medlemmen har försummat betalningen av medlemsavgiften under två på varandra förljande år.

Förbundsstyrelsen kan också föreslå för förbundsstämman att utesluta en medlem om medlemmen genom sitt agerande i förbundet eller utanför det har orsakat betydande skada för förbundet eller om den har väsentligt försvårat andra medlemmars verksamhet. Beslut om uteslutning fattas av förbundsstämman efter att den berörda medlemmen har hörts. En medlem kan också uteslutas om medlemmen avstår från sin rätt att bli hörd utan giltig orsak. För uteslutning krävs att minst två tredjedelar av de anvgivna rösterna vid förbundsstämman stöder den.

FÖRBUNDSSTÄMMA

6 § Representanter vid förbundsstämman

Varje medlemsförening i förbundet väljer tre (3) representanter till förbundsstämman. En medlemsförening får själv bestämma hur mötesrepresentanterna väljs. Förbundets ordförande, styrelsemedlem eller funktionär kan inte agera som representant vald av en medlemsförening vid förbundsstämman.

Förbundsstämmans representat måste vara en studerandemedlem enligt punkt 4.2 i stadgarna. Medlemmen ska intyga de valda representanterna till förbundsstämman med en fullmakt. Fullmakten ska också i ordning innehålla namnen på ersättningsrepresentanter som kan agera som ordinarie representanter om den tidigare utsedda representanten får förhinder.

Alla studerandemedlemmar har tal- och närvarorätt vid förbundsstämman. Dessutom kan förbundsstämman bevilja tal- och närvarorätt åt andra personer som begär det.

7 § Förbundsstämmans tidpunkt

Förbundets ordinarie förbundsstämma ska hållas årligen i september–december vid en tidpunkt som styrelsen bestämmer.

En extra förbundsstämma hålls när förbundsstämman eller styrelsen beslutar om det eller om en medlemsförening skriftligt begär det från styrelsen för behandling av en angiven fråga. Kallelsen till medlemmarna måste skickas ut inom 14 dagar efter att begäran har

mottagits av styrelsen. Stämman ska hållas inom en månad från och med dagen då kallelsen skickades ut.

8 § Kallelse till förbundsstämman

Förbundsstämman sammankallas av förbundets styrelse. Styrelsen bestämmer den exakta tidpunkten och platsen för förbundsstämman. Kallelsen till förbundsstämman ska skickas till medlemsföreningarna minst 14 dagar före mötet, antingen per brev eller elektroniskt till den kontaktinformation som medlemsföreningen har angett. De nödvändiga dokumenten för behandling av ärenden som kommer att tas upp vid mötet ska skickas till medlemmarna innan förbundsstämman. Medlemsföreningen ska meddela styrelsen namnen på de representanter som den har valt till förbundsstämman minst två dagar före mötet. Förbundsstämman är beslutför när minst hälften av de representanter som medlemsföreningen har utsett är närvarande.

9 § Organisering av förbundsmötet

Förbundets ordförande eller vid ordförandens frånvaro vice ordförande öppnar förbundsstämman och leder diskussionen fram till dess att en ordförande har valts för mötet. Förbundsstämmans sekreterare är förbundets sekreterare eller vid sekreterarens frånvaro en person som valts av förbundsstämman.

10 § Beslutsfattande vid förbundsstämman

Varje närvarande representant vid förbundsstämman har en röst. Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Val genomförs genom majoritetsval, utom vid valet av förbundsstyrelsen där beslutet fattas enligt de regler som beskrivs i dessa stadgar. Vid lika antal röster avgörs valet genom lottning, och i andra ärenden vinner förslaget som ordföranden ställer sig bakom.

En fråga som behandlas för första gången på mötet kan, om inte annat föreskrivs i dessa stadgar, bordläggas eller återförvisas för beredning vid nästa möte på begäran av minst fem representanter, om inte minst två tredjedelar av de röstberättigade anser att frågan är så brådskande att den måste beslutas under samma möte.

11 § Val av styrelsen

Till styrelsen väljs 3–9 personer. Varje mötesrepresentant som är utsedd av en medlemsföreningen har en röst. Varje kandidat som får minst två röster väljs till styrelsen.

Styrelsens ordförande väljs separat från övriga styrelsemedlemmar med enkel majoritet.

Varje studerandemedlem i medlemsföreningen kan ställa upp till styrelsen genom att lämna in en skriftlig anmälan till styrelsen före avslutningen av kandidatnomineringen.

12 § Ärenden som behandlas vid förbundsstämman

Förbundsstämman utövar förbundets högsta beslutsmakt. Vid förbundsstämman fastställs förbundets riktlinjer och de ekonomiska ramarna för verksamheten, beslutas om ändringar av förbundets stadgar och föreskrifter samt om upplösning av förbundet.

12.1 Ärenden som behandlas vid ordinarie förbundsstämma

Följande ärenden behandlas vid ordinarie förbundsstämma:

 • Tillsättande av de nödvändiga kommittéerna inför förbundsstämman
 • Behandling av årsredovisning, verksamhetsberättelse och verksamhetsgranskarnas utlåtande
 • Fastställande av årsredovisningen och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och övriga ansvariga
 • Genomgång av styrelsens redogörelse för verksamheten under det gångna året
 • Fastställande av medlemsföreningarnas medlemsavgifter
 • Fastställande av verksamhetsplan och budget för följande år
 • Val av förbundets ordförande
 • Val av 3–9 övriga medlemmar till styrelsen
 • Val av revisor och suppleant för revisor
 • Behandling av initiativ och styrelsens svar på dessa
 • Behandling av eventuella utlåtanden från mötet
 • Behandling av övriga ärenden som nämns i möteskallelsen

  12.2 Ärenden som behandlas vid extra förbundsstämma
  Vid en extra förbundsstämma behandlas de ärenden för vilka mötet har sammankallats, samt de ärenden som styrelsen anser vara nödvändiga.

  12.3 Behandling av ärenden som inte nämns i kallelsen
  Ärenden som inte har nämnts i kallelsen till mötet ska, efter diskussion, överföras till nästa ordinarie eller extra förbundsstämma, om inte mötet anser ärendet vara brådskande med minst fyra femtedelars majoritet. Vid mötet kan dock inte ärenden behandlas som omfattas av föreningenslagens 23 § eller liknande ärenden om de inte har nämnts i möteskallelesen.

  13 § Förbundsstämmans protokoll

  Vid förbundsstämman förs ett motiverat beslutsprotokoll som undertecknas av mötets ordförande och sekreterare samt granskas och bekräftas som korrekt av två närvarande medlemmar i föreningen. En kopia av protokollet ska inom två veckor efter mötet skickas elektroniskt till medlemsföreningarna på den kontaktinformation de har lämnat.

  STYRELSEN

  14 § Styrelsens sammansättning

  Förbundets styrelse består av en ordförande och 3–9 andra ordinarie medlemmar. Vid sitt första möte väljer styrelsen bland sig en vice ordförande för mandatperioden. Vice ordföranden måste vara från en annan medlemsförening än ordföranden. Dessutom väljer styrelsen bland sig en sekreterare och en ekonomiansvarig. Ekonomiansvariga kan också kombinera uppgiften med andra uppgifter. Styrelsen fattar årligen beslut om fördelning av övriga uppgifter sinsemellan. Vid tidpunkten för valet måste en styrelsemedlem vara en studerandemedlem i en medlemsförening. Om medlemskapets kriterier för medlemsföreningen upphör att uppfyllas under styrelseperioden kan styrelsemedlemmen ändå fortsätta sitt uppdrag fram till slutet av den aktuella mandatperioden.

15 § Styrelsemedlems avgång

Om en styrelsemedlem avgår under sin mandatperiod, är kontinuerligt förhindrad att delta i styrelsens verksamhet eller blir befriad från sina uppgifter, kommer förbundsstämman att välja en ny medlem för den återstående mandatperioden. En styrelsemedlem kan också avsättas av förbundsstämman. Beslut om avsättning fattas av förbundsstämman.

16 § Styrelsemöten

16.1. Sammankallelse

Styrelsen ska kallas samman när ordföranden anser det nödvändigt eller när minst två styrelsemedlemmar kräver det. Kallelsen till styrelsemötet utfärdas av ordföranden eller vice ordföranden. Styrelsen beslutar själv vid mandatperiodens början om sättet för att kalla till möten.

Styrelsemötet kan också hållas genom användning av telekommunikation.

16.2. Beslutsförhet och beslutsfattande

Styrelsemötet är beslutsfört när minst hälften av styrelsemedlemmarna, inklusive ordföranden eller vice ordföranden, är närvarande. Omröstningar avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst och vid personval avgör lotten.

16.3. Tal- och närvarorätt

Styrelsen kan bevilja tal- och närvarorätt vid sina möten även till personer utanför styrelsen.

17 § Styrelsens uppgifter

Utöver vad som föreskrivs i stadgar och lagar, är styrelsens uppgifter att:

 • Leda förbundets verksamhet i enlighet med stadgarna och beslut fattade av förbundsstämman samt ta initiativ för att utveckla förbundets verksamhet
 • Ansvara för insamling av medel och förvaltning av tillgångar
 • Förbereda möten för delegationen
 • Koordinera den nationella intressebevakningen för juridikstuderande

  DELEGATION

  18 § Sammansättning av delegationen

  Delegationen består av två representanter för varje medlemsförening inom förbundet, varav åtminstone en ska vara en del av medlemsföreningens styrelseordförandekår. Medlemsföreningen utser representanterna till delegationen för en mandatperiod på ett kalenderår. Om en medlem av delegationen är förhindrad att delta i delegationens möte, kan den medlemsförening som har utsett representanten befullmäktiga en ersättare som den har utsett att delta.

  19 § Delegationens uppgifter
 • Vägleda styrelsens intressebevakningsarbete genom ställningstaganden och riktlinjedokument
 • Verka som ett samarbetsorgan för medlemsföreningarnas intressebevakningsarbete inom förbundet
 • Stödja förtroendevalda ansvariga för medlemsföreningarnas intressebevakning inom förbundet

UTSKOTT

20 § Utskott

Förbundsstämman har rätt att tillsätta permanenta och tillfälliga utskott. Styrelsen kan tillsätta tillfälliga utskott. Förbundsstämman fastställer föreskrifter för de permanenta nämnderna.

FUNKTIONÄRER

21 § Funktionärer

Förbundet har möjlighet att anställa personal vid behov.

EKONOMI

22 § Finansiering av verksamheten

Förbundets verksamhet finansieras genom medlemsavgifter, intäkter från verksamheten samt erhållna donationer och bidrag. Förbundet har rätt att ta emot arv och donationer, äga fast och immateriell egendom samt samla in medel med lämpligt tillstånd för att uppfylla sina ändamål. Vid behov kan förbundsstyrelsen fatta ekonomiska beslut för att säkerställa förbundets mål och långsiktiga ekonomiska stabilitet.

23 § Medlemsavgift

Medlemmarna betalar en årlig medlemsavgift enligt beslut av förbundsstämman baserat på antalet medlemmar 31.10 föregående år. Styrelsen ansvarar för insamlingen av medlemsavgiften. För att höja medlemsavgiften krävs en två tredjedels (2/3) majoritet av de angivna rösterna vid förbundsstämman.

24 § Verksamhets- och räkenskapsår

Förbundets verksamhets- och räkenskapsår är kalenderåret.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

25 § Rätt att företräda förbundet

Ordföranden eller två styrelsemedlemmar samtidigt har rätt att företräda förbundet.

26 § Ändring av stadgarna och upplösning av förbundet

Förslaget om ändring av dessa stadgar eller upplösning av förbundet anses godkänt om det får minst två tredjedelar av de angivna rösterna vid två på varandra följande förbundsstämmor med minst 14 dagars mellanrum. Vid upplösning av förbundet ska dess tillgångar fördelas bland medlemmarna i förhållande till antalet medlemmar.