Om oss

Juris studenters förbund (JSF) är en paraplyorganisation för juridikstuderande som grundades i början av 2020. JSF:s medlemsföreningar representerar nästa alla finska juris studenter och verkar vid fem olika universitet på två språk. JSF:s medlemsföreningar har över 4 000 studerandemedlemmar.

Förbundets uppgift är att stödja medlemsföreningarnas intressebevakningsarbete genom samordning och bedrivande av intressebevakning på nationell nivå. Dessutom ordnar förbundet seminarier för att föra fram studentperspektivet i interna yrkesdiskussioner inom den juridiska branschen. Förbundet utbildar också aktörer på lokal nivå inom medlemsföreningarna och stödjer studeranderepresentanternas arbete inom universitetsadministrationen.

JSF är administrativt oberoende och beslut fattas av studerande genom medlemsföreningarna. Förbundet samarbetar dock tätt med intressegrupper, inklusive Finlands Juristförbund, samt genom andra föreningar som bedriver nationell studerandeintressebevakning.

Den högsta beslutanderätten inom förbundet utövas av den årliga förbundsstämman där alla medlemsföreningar har lika rätt att företrädas. Mellan förebundsstämmorna utövas den högsta makten av förbundsstyrelsen, som får stöd av en rådgivande delegation bestående av representanter från medlemsföreningarna.