På svenska

Juris Studenters Förbund (JSF) som inrättades i början av år 2020 är en nationell takorganisation för juridikstuderanden i Finland. JSF fungerar på båda inhemska språken och samlar representanter från de universitet som erbjuder juridisk utbildning. JSF medlemsföreningar har sammanlagt över 4000 medlemmar. 

Till förbundets uppgifter hör att stödja medlemsföreningarna i deras intressebevakningsarbete genom att koordinera samarbetet mellan dem samt att bedriva intressebevakning på nationell nivå. JSF anordnar även seminarier där studerandeperspektiv förs fram i diverse aktuella frågor som berör juristbranschen. Utöver detta ägnar sig förbundet åt att utbilda lokala aktörer i ämnesföreningarna och stödja studeranderepresentanter som arbetar i nära samarbete med universitetens administration.

JSF är administrativt oberoende och beslutsfattandet i förbundet sker av studeranderepresentanter genom medlemsföreningarna. Förbundet idkar dock nära intressentsamarbete med bland annat Finlands Juristförbund samt övriga intresse- och expertorganisationer som bedriver studerandeintressebevakning på nationell nivå. 

JSF:s högsta beslutfattande organ är förbundsmötet. Förbundsmötet sammanträder en gång per år och varje medlemsförening har lika representationsrätt på mötet. Mellan förbundsmöten besitts beslutanderätten av förbundets styrelse. Styrelsens verksamhet stöds av en rådgivande förbundsdelegation som består av medlemsföreningarnas representanter.

Juris Studenters Förbund, grundat år 2020, är en takorganisation för alla juridikstuderande i Finland. Förbundets medlemmar består av alla finländska ämnesföreningar från de fem universiteten som erbjuder juridisk utbildning. Makten i förbundet utövas av studentrepresentanter genom deras ämnesföreningar. 

Till förbundets uppgifter hör att stödja intressebevakningen i ämnesföreningarna genom koordinering samt att bedriva intressebevakning på nationell nivå. Utöver detta anordnar förbundet såväl seminarier som undervisning med målsättningen att föra fram studerandeperspektiv i debatten som berör branschen.